تدریس کارگاه توسعه کسبوکار در فضاي مجازي

کارگاه توسعه کسبوکار در فضاي مجازي
با هماهنگي مرکز رشد پارک علم و فناوري و در دانشگاه کشاورزي و منابع طبيعي مازندران برگزار شد.
? اين کارگاه با حضور هسته ها و واحدهاي فناور مستقر در مرکز رشد واحدهاي فناوري طبرستان، ساير مراکز رشد پارک با حضور برخي از اساتيد دانشگاه با ظرفيت محدود به دليل شرايط فعلي، برگزار شد.

? عناوين کارگاه:
اصول و نحوه ساخت و توسعه پيج
توليد محتوا
کار با نرم افزارهاي مورد نياز
قواعد هشتگ گذاري و کپشن نويسي
چگونگي تعامل با مشتري
فروش در فضاي مجازي
قواعد پس از فروش
الگوريتم اينستاگرام
مدرس مهندس ناديا وطن خواه.

>> مشاهده بخشي از ويدئو کارگاه

 

آموزش توليد محتوا - ديجيتال مارکتينگ

تدریس کارگاه توسعه کسبوکار در فضاي مجازي