هدیه شرکت به پاس تشکر از اعتماد مشتریان

به پاس تشکر از اعتماد مشتري بزرگوارمان مديريت هلدينگ ساريسکو، جناب آقاي مهيار بابازاده هديه اي به رسم يادبود خدمت ايشان تقديم کرديم.
قطعا بخش مهمي از سرمايه هر کسب و کاري وجود مشتريان آن است.
از نظر ما خلق اين حس خوب، کاري کوچک براي تشکر از اعتماد اين سرمايه هاي گران بهاست.

هديه شرکت طراوان

 

هدیه شرکت به پاس تشکر از اعتماد مشتریان